Blog
22. ledna 2019 Samuel Titka

Jira a reporting – je to jednoduché

Správná rozhodnutí, odvozená na základě vhodně zobrazených dat odrážejících realitu, významně zvyšují konkurenceschopnost nebo efektivitu práce v podniku.

Základy reportování v aplikaci Jira

Reporting, jinými slovy schopnost shromažďovat relevantní data, transformovat je a následně vyhodnocovat, je dnes nedílnou součástí každého podniku.
Různé reporty umožňují podrobnou analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI = Key Performance Indicator).

Správná rozhodnutí, odvozená z vhodně zobrazených dat odrážejících realitu, významně zvyšují konkurenceschopnost či efektivitu práce v podniku.
Nevytváření potřebných reportů nebo jejich nepřesnost může vést k nesprávným rozhodnutím, a mít tak nepříznivý dopad.

Sběr dat v systému Jira

Pokud již využíváte plný potenciál nástroje pro spolupráci Jira (v jakékoli verzi – více o verzích zde), jistě víte, že sběr relevantních dat není žádný problém.
Pokud o využití nástroje Jira ve vašem podniku teprve uvažujete, je pro vás důležité vědět, že sběr dat je výsledkem vysoké flexibility při definování polí.

V nástroji JIRA je možné definovat pole (atributy) určitého typu. Např:

 • Textové pole
 • Číselné pole
 • Datové pole
 • Rozbalovací nabídka (výběrový seznam s jednou volbou / výběrový seznam s více volbami)
 • Pole, ve kterém je vybrán uživatel nebo skupina
 • E-mail
 • Rádiová tlačítka
 • Zaškrtávací políčka
 • Pole URL
 • … a mnoho dalších typů

Chybějící typ pole lze snadno přidat z tržiště Atlassian Marketplace. V případě specifických požadavků není obtížné požadovaný typ pole přeprogramovat.
Definování typu pole zjednodušuje reporting – uživatel vždy vyplní pole v požadovaném formátu. Nemůže se tedy stát, že jeden uživatel zadá text a jiný uživatel do daného pole zadá číslo.

Další výhodou nástroje JIRA je možnost definovat vyskakovací okna při sběru dat. V určitých krocích daného procesu uživatel vyplní pouze část údajů.
Uživatel tak není „zatěžován“ množstvím požadovaných údajů, což vede ke zvýšení efektivity. Vyžadovány jsou pouze údaje, které jsou v daném kroku vyžadovány. Nic víc.

Neméně důležitá je možnost definovat povinná a nepovinná pole. Povinná pole musí uživatelé vyplnit, aby mohli pokračovat v procesu. Tímto způsobem je zaručeno, že nedojde k vynechání žádného důležitého údaje.

V neposlední řadě se řada důležitých údajů shromažďuje automaticky. Jako příklad můžeme uvést zaznamenávání změn stavů v určitém procesu nebo historii změn dat. V nástroji Jira tak není problém s auditem.

Všechny výše uvedené výhody nástroje Jira zaručují sběr kvalitních dat – data nejsou nadbytečná, jsou ve správném formátu, jsou úplná a nejsou zastaralá.

Transformace dat a generování reportů

Vestavěné přehledy v systému Jira

Jira, ať už ve verzi Core, Software nebo Service Desk, nabízí velké množství vestavěných sestav.

Pokud používáte Jira Software při vývoji agilních aplikací, můžete využít vestavěné reporty, jako např:

 • Burndown Chart (pravděpodobnost splnění cíle stanoveného pro daný „sprint“, množství zbývající práce).
 • Sprint Report (množství dokončené práce a množství práce, která byla dokončena), Sprint Report (množství práce, která byla dokončena, a množství práce, která byla dokončena. množství Sprint Reportu (množství dokončené práce, množství práce odložené/odložené do backlogu).
 • Control chart (délka produktových cyklů, verzí nebo sprintů)
 • Cumulative Flow Diagram (přehled stavů prací v čase)
 • Epic Report (pracovní postup)
 • Epic Burndown (pracovní postup)
 • Release Burndown (sleduje práci vzhledem k plánovanému datu nasazení dané verze)
 • Velocity Chart (vývoj schopnosti provádět naplánovanou práci ve sprintech)
 • Version Report (práce se sleduje ve vztahu k plánovanému datu nasazení dané verze)
 • … a mnoho dalších
Príklad Burndown reportu.

Príklad Burndown reportu.

Pokud používáte Jira Service Desk, například pro ITSM nebo pro komunikaci s externími partnery a zákazníky, můžete využít následující vestavěné sestavy:

 • Workload (množství tiketů přidělených agentům)
 • SLA goals (přehled plnění stanovených cílů)
 • Satisfaction (přehled spokojenosti zákazníků s plněním jejich požadavků)
 • Created vs. resolved (množství vytvořených a vyřešených ticketů v průběhu času)
 • SLA met vs. breached (množství tiketů, u kterých byl (nebyl) splněn cíl SLA)
 • … a další

Pokud používáte JIRA Core (platí i pro Software a Service Desk) pro podporu jakéhokoli procesu v podniku, máte k dispozici vestavěné reporty:

 • Average Age Report (průměrné stáří úkolů, které. Průměrné stáří úkolů, které ještě čekají na vyřízení – průměr pro projekt Jira nebo definovanou sadu úkolů).
 • Created vs. Resolved Issues (množství vytvořených vs. vyřešených problémů v průběhu času)
 • Pie Chart Report (koláčový graf – záležitosti jsou seskupeny podle předem definovaného atributu).
 • Recently Created Issues (sestava nedávno vytvořených/vyřešených problémů)
 • Resolution Time (přehled času potřebného k vyřešení sady problémů)
 • … a další

Další informace o vestavěných sestavách naleznete v oficiální dokumentaci:

Definování vlastních sestav v aplikaci Jira

Kromě vestavěných sestav si uživatelé mohou definovat vlastní pohledy na data v Jira – pomocí filtrů, ovládacích panelů a miniaplikací.

Příkladem jednoduchého filtru Jira může být vyhledání všech nevyřízených úkolů z určitého projektu (ve speciálním JIRA Query Language, který je však uživatelsky velmi přívětivý). Jazyk JQL by vypadal takto:

projekt v („EEA SD test“) AND rozlišení = Nevyřešeno
Pro ilustraci řekněme, že tento filtr vrátí seznam 30 úkolů.

Příkladem takzvaného gadgetu Jira, který v nějaké podobě zobrazuje výsledek filtru, by mohl být gadget „Issue Statistics“. Tento gadget seskupuje problémy podle vybraného atributu. V našem příkladu tedy seskupuje všechny vyfiltrované záležitosti podle jejich typu.

„Issue Statistics“ gadget.

„Issue Statistics“ gadget.Jira obsahuje velké množství gadgetů – ať už se jedná o tabulky, koláčové grafy, čárové grafy nebo sloupcové grafy.

Uživatel může přednastavit a uložit několik filtrů, které se pak zobrazují pomocí miniaplikací na panelu nástrojů Jira. Ovládací panely Jira lze sdílet, tj. určitá skupina lidí může hostovat různé pohledy pro ostatní uživatele.
Jira dashboardy se používají při každodenní práci. Uživatelům nabízejí nepostradatelný pohled na aktuální data v systému Jira. Obvykle získají přehled o úkolech, které mají zadané a které musí dokončit do určitého data.

Jira dashboard gadgets

Príklad Jira dashboard zobrazujúceho viacero Jira filtrov pomocou Jira gadgetov.

Podrobný popis všech dostupných miniaplikací Jira, popis vytváření filtrů Jira nebo ovládacích panelů Jira je daleko nad rámec plánovaného obsahu tohoto blogu. Dotkli jsme se pouze špičky ledovce.

Zajímají vás možnosti reportování v Jira? Chtěli byste se dozvědět více? Neváhejte nás kontaktovat

 

Samuel Titka

Atlassian konzultant

Pokud vás téma zaujalo, podívejte se na video o agilním reportingu, kde se dozvíte, jak reporting funguje.

Pokud potřebujete pomoc odborníků s implementací nebo nastavením systému Jira nebo radu, jak jej co nejefektivněji používat ve vaší společnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Naše řešení Atlassian

Podobné projekty